image

Vedepka je inovativní projekt revitalizace historického pivovaru v Litovli, který studenti architektury transformují na kulturní a vzdělávací centrum. Projekt byl iniciován politickým hnutím Naše Litovelsko s cílem oživit město a přitáhnout mladé lidi zpět do regionu. Platforma nabízí širokou škálu akcí, od výstav a diskusí po komunitní centra a nezávislé kulturní akce, posilující místní komunitu a kulturu.


Iniciativa VéDePka kultuře, Litovli zelená! nabízí v devíti studentských návrzích kvalitu a nový život, které si hradební okruh, zobytněné nábřeží, cenné pivovarské sklepy, a hlavně současní i budoucí obyvatelé malebného města Litovle jistě zaslouží.

Historie


Pro sklepy 3. měšťanského pivovaru už totiž město dlouho nenachází využití a hrozí jim částečná demolice. Proto místní zastupitel Aleš Hubáček oslovil nezávislé odborníky ze dvou vysokých škol architektury, aby pro tento cenný areál našlo budoucí vizi a pomohli tak celému městu i okolí.

Současnost


S návrhy možných zlepšení celku hradebního okruhu přichází dvě studentky krajinářské architektury na ČVUT v Praze z ateliéru Vladimíra Sitty a Adély Chmelové. Možnou cestu areálu samotné VéDePky dál nedávno nadneslo samotné město, které zde hodlá vystavět několik bytových objektů. Podle našeho názoru však na úkor hodnot historického 3. měšťanského pivovaru z 1. poloviny 19. století i silného potenciálu klíčového místa na rozhraní centra, řeky a předměstí. Proto zde sedm studentů FA VUT v Brně, z ateliéru Ivana Kolečka a Vojtěcha Jemelky a jeden místní student studující v Praze navrhují revitalizaci celého areálu. Dle názoru některých Litoveláků zde chybí nízkoprahová, neoficiální kultura, především pro mladé, a dost z nich i z tohoto důvodu odchází za zábavou či životem jinam. Návrhy proto přichází s novým komunitním centrem nezávislé kultury, které by nynější dění ve městě doplnilo a podpořilo. Další s místem neformálního vzdělání či řemesel, nejen pro nastupující generaci, nebo s pivovarskou restaurací a multifunkčním sálem či muzeem pivovarnictví. To vše navázané přes nádvoří aktivit na nábřeží odpočinku a s řekou na dosah. Dalším důvodem stárnutí města je i nízká dostupnost bydlení, jehož kvalitními formami studenti místo dotváří. Přístup města, se záměrem výstavby bytů, i ten náš, podpořený částí veřejnosti, se zde tedy mohou navzájem plodně doplňovat.

Budoucnost


Poselstvím výstavy je mj. ozřejmit mnohým, že areál nemusíme vidět, jen jako zanedbanou ruinu v zapomenutém místě okraje historického jádra, jak se nám dnes zvenčí jeví. Naopak nám jde o odhalení pokladu historických sklepů, kde každý prostor nabízí specifickou atmosféru i šanci na využití do budoucna. Dohromady tvoří celek, který nás neustále překvapuje a podněcuje. A především o obrovský potenciál hodnotné stavby i místa, připravený k probuzení, který tyto studentské projekty rozvíjí. Podle našeho názoru se jedná o zásadní téma města a je třeba, aby jeho budoucí podoba byla patřičně diskutována s odborníky i veřejností. Zachování cenné stavby a její nové využití pak musí odpovídat potřebám i tužbám všech, především nastupující generace a v dlouhodobé perspektivě. Toto může zajistit uspořádání veřejné architektonické soutěže, pořádané nezávislým subjektem, s kvalitním zadáním vzešlým z veřejné diskuze a s hodnocením odbornou porotou.

Měřítko města

HRADEBNÍ OKRUH
Tereza Černíková, Alžběta Malovaná

Hradební okruh v Litovli je plný děr a nedořešených prostorů. Zelený pás, který dříve obklopoval historické centrum, ztratil svou původní podobu a zbyly z něj jen nepatrné zlomky.
Cílem našeho projektu je tento zelený pás obnovit a rozšířit o další zelené a nezpevněné plochy. Cahceme navrátit do prostoru atmosféru, která byla přítomna před sto lety, kdy se lidé procházeli v zahradách, parcích a promenádách obklopených rameny řeky.
V rámci našeho manuálu navrhujeme také zlepšení přístupů k hradebnímu okruhu a upravení povrchů a materiálů, které jsou v souladu s historickým charakterem města i CHKO Litovelské Pomoraví. Chceme tak vrátit důstojnost a kultivovaný vzhled těmto významným místům a zachovat a posílit jejich historické hodnoty.

Měřítko místa

TŘI SVĚTY
Radek Daniš

Bakalářská práce s názvem Tři světy nabízí způsob, jakým je možné přeměnit starý pivovar v Litovli pro kulturní potřeby tohoto města. Hlavní myšlenkou je uzavření zeleného okruhu kolem centra a ve starých sklepích a nové nástavbě vytvořit prostory pro neoficiální kulturu. Vytvořením nábřeží před bývalým pivovarem vznikne ucelená pěší trasa kolem centra města a území se zklidní pro pohyb chodců. Pivovarské sklepy jsou vystavěny převážně z původního hradebního zdiva, ze stržených úseků. V návrhu areál pivovaru zůstává před hradbami a nebude přímo propojen s centrem města. Historicky cenné pivovarské sklepy budou zachovány a získávají novou nástavbu. Nástavba se nesnaží napodobovat současný tvar, ale příchází s novým, minimalickým tvarem, který svou horizontálností místo opět zklidňuje. Velký sál a tři ateliéry přidávájí nové prostory pro vzdělávání i zábavu pro všechny generace. Součástí návrhu je i nový bytový dům se službami v části parteru a byty přístupnými přes pobytovou pavlač. Úprava areálu a jeho okolí rozšiřuje veřejná prostranství a poskytuje nové prostory k městskému bydlení v historickém centru.

ADAPTACE PIVOVARU
Pavel Lakomý

Litovel - malé město na Hané, kterým protéká vícero ramen řeky Moravy, což městu dává specifický ráz. Město je však známé i díky další tekutině - pivu.
Pivo má v Litovli dlouholetou tradici, první měšťanské pivovary zde vznikaly už v 16. století. Návrh se zabývá jedním z těchto objektů, který se dochoval do dnešních dnů. Součástí řešení je také navazující areál, který je v současnosti zanedbaný a nevyužívá se. Cílem projektu je dát bývalému pivovaru nový život a přitom zachovat co nejvíce stav a autenticitu historických prostorů.
Při návštěvě a analýzách místa si nešlo nevšimnout specifické vlastnosti objektu a okolní zástavby - jednotlivé budovy z různých období jsou do sebe jakoby zakouslé a vzájemně propojené, samotná konstrukce sklepních prostorů pivovaru je propojená s historickými hradbami a je tvořena množstvím různých materiálú. Koncept budovy podporuje tyto vlastnosti, sklepy jsou zvenku začištěny tak, aby se odhalila mozaika různých materiálů a tvarů kleneb. Terénními úpravami se sklepy zpřístupní a odhalí. Nové přístavby sklepy obestaví a zaručí provoz pivovarské restaurace, která se v nich bude nacházet. V patře je pak umístěn kulturní sál pro soukromé i veřejné akce. K sálu přiléhá venkovní terasa, která je orientovaná k řece Moravě a nově navrženém molu u břehu.

POD KLENBAMI
Zoja Doupovcová

Je možné zpola zapomenutý, skrytý svět kleneb zachránit před jeho osudem? Dá se pro slepou skvrnu na hranici historického města vymyslet řešení, které zachová historické dědictví a zároveň pomůže městu bojujícímu s nedostatkem dostupného bydlení?
Těmito a dalšími otázkami jsem se zabývala v této praci. Jejím hlavním obsahem je studie adaptace podzemních sklepních prostor a jejich novější nástavby a jejich zapojení do kulturního života města. Součástí práce je také návrh zkvalitnění veřejného prostoru na místě studovaného brownfieldu a jeho okolí, které je v dnešní době v neutěšeném stavu.
Práce také nabízí alternativu pro výstavbu nového bytového domu, která urbanisticky funguje se svým okolím a uzavírá již existující městský blok. Už od počátku jsem uvažovala o společenském významu celého projektu. V objektu se budou setkávat mladí i staří, ale já bych ráda tento pohled posunula ještě do roviny sociální. Při návrhu nových bytů i prostor ve „védepce“ jsem uvažovala o možné spolupráci - využila by se část bytů jako sociální, mohli by tito lidé pak v rámci kulturního centra (kde jsou k tomu připraveny prostory) najít dodatečnou pomoc a socializaci. Jako zajímavou možnost také vnímám potenciál spolupráce s litovelskou charitou, která sídlí nedaleko odsud.

MEZIVRSTVA
Silvie Drešrová

Zažít s přáteli kulturu jinak a zatancovat si, či sedět u šálku kávy nebo piva a poslouchat živou hudbu. Vyzkoušet si tradiční řemeslo, tvořit a učit se neobvyklou hravou formou o městě a Litovelském Pomoraví. Vmžiku se ocitnout před hradbami a poslouchat šumící Moravu, vyhřívat se na slunci a cítit sounáležitost s venkovním prostředím. Stmelit staré i nové obyvatele. Posedět pod kolonádou a pozorovat dění na trhu nebo zhlédnout kulturní představení z galerie.  Mezi dvěma světy, mezi mladými, mezi centrem a předměstím, na tomtéž místě, utvořit jeden smysluplný celek. Navázat pevnější vztah s městem a přírodou a mít se kde bavit i pohodlně žít a bydlet. Vy mladí jste naším bohatstvím...
Práce se zabývá adaptací historických prostor bývalých pivovarských sklepů a novou nástavbou nad nimi, se záměrem navrátit působivé prostory v zajímavém místě veřejnosti, především v oblasti alternativní kultury a vzdělávání pro mladé, avšak nejen pro ně! Prostory pro setkávání této mezigenerace/mezivrstvy se v Litovli totiž dosud nenachází, což způsobuje odliv mladých z města. Nedílnou součástí je úprava navazujícího okolí s nábřežím a doplnění pěší či cyklistické promenády podél řeky Moravy. Tímto bych ráda pomohla městu dostát svého označení „Hanácké Benátky“ a provázat místo a jeho obyvatele s vodou. Práce řeší také novostavbu bytového domu s dostatečnou kapacitou pro mladší i starší občany města Litovle.

PIVOVAR UŽ ZASE VAŘÍ!
Jakub Igaz

Projekt sa zaoberá možným riešením adaptácie bývalého pivovaru v meste Litovel. Zo súčastného chátrajúceho areálu sú v návrhu ponechané len najzaujímavejšie a najhodnotnejšie priestory podzemných pivníc, napriek tomu je však dostavbami zachovaný pôvodný charakter, jak samotných budov, tak aj potencálneho námestíčka v strede areálu. Návrh počíta s vytvorením reštauračného minipivovaru s múzeom pivovarníctva v podzemných priestoroch a vznik kreatívneho centra s coworkingom v novej drevenej nadstavbe. Vďaka nim sa areál stane centrom kultúry a umenia, čo priláka množstvo mladých a kreatívných ľudí. V návrhu sa zároveň rieši objekt bytového domu s vnútroblokom ako aj verejný priestor vzniknutého námestia a promenády pozdĺž nábrežia rieky.

MEZI NEBEM A ZEMÍ
Alžběta Jansová

Něco starého, něco nového, něco půjčeného a něco modrého. V místě se snoubí staré sklepy, nová nástavba, modrá řeka nesoucí s sebou kus přírody a půjčený genius loci, který nevidíme, ale cítíme uvnitř sebe. Tam se obnovuje svazek lidí s místem a vzniká nové ohnisko kultury Litovle.
Odkaz na minulost, bytí v přítomnosti a pohled do budoucnosti jsou základem pro adaptaci bývalého pivovaru. V podzemí se soustředí vrstvy historie - muzeum Litovelského Pomoraví a pivovarnictví - a vrstvy současnosti - galerie a kavárna. Nástavba je centrem poznávání, rozvoje a práce. A věž táhnoucí se k nebi nám otevírá oči daleko do krajiny. Vedle sebe zde vznikají místa oddychu, rozjímání a tvorby.

ADAPTACE STARÉHO PIVOVARU V LITOVLI
Jakub Dohnal

Vrstvení, to je nebourání. Adaptace historických nevyužívaných objektů pro budoucí život je jedním z klíčových témat vývoje našich sídel. Proč stále bourat a stavět nové, když nám staré může ještě na dlouho posloužit? Stačí jen nalézt vhodnou vizi, architekta a trošku nadšení
u místních a stavba si svůj příběh žije dál. Píšeme nové stránky do její historie a ona nám to mnohonásobně vrací. Trvá v čase, a zároveň se dynamicky vyvíjí.
Jednomu ze tří historických pivovarů v jádru Litovle hrozí demolice, a to kvůli tlaku na výstavbu nových bytů s parkováním. I když se nachází v majetku města, to si s ním dnes neví rady a jako
nejjednodušší cestu vyhodnotilo onu radikální, mazající stopy. Konkrétně se jedná o část někdejších pivovarských sklepů se skladovací nástavbou. Stavba definovaná středověkou hradební zdí, od níž se táhne směrem do někdejšího předpolí s ramenem řeky Moravy.
Části veřejnosti i vedení města se však tento developerský přístup nezamlouvá a přichází s alternativní vizí, která pracuje se zachováním historického objektu se sklepním labyrintem i velkorysými halami ve prospěch možné adaptace na kulturní centrum v měřítku celého města. To by utišilo hlad po ne–populární kultuře a dalším veřejném vyžití svých obyvatel. Podpoříte tuto vizi i vy svými návrhy?

U SVATÝHO AUGUSTÝNA
Karina Shumlyanska

Moci být uvnitř, schovaný, každý zaměřený na to, co jej zajímá a baví, soustředěný na práci, učení se, upustit uzdu fantazii a tvořit nebo si v klidu užívat doušky teplého čaje u poslechu poezie. Ve dvou krocích se objevit venku, slyšet šumějící vodu, cítit čerstvý vzduch, vůni květoucích stromů, kochat se pohledem na umění, vytvářet jej a dál předávat nebo se bavit s přáteli na společenské akci. Dva oddílné světy propojené do jednoho celku fungujícího pospolu a v souladu.

Adaptace bývalého pivovaru v Litovli, kde se duch místa a odkaz historie ztratil v nánosu vrstev. Znovuoživení areálu funkcemi kultury, práce, odpočinku, tvorby a prodeje, s napojením na organismus města i krajinné linky řeky s nově vzniklou promenádou.

Tímto návrhem bych ráda docílila propojení různých komunit a spolků, jednotlivě velmi činných v oblasti Litovle. Ráda bych také dostala prvky umění a řemesel do každodenních aktivit obyvatel, jako jsou práce nebo naopak odpočinek. Neméně důležitý je pro mne znovunavázání vztahu obyvatel s venkovním prostředím a naučení se bytí v něm.

Ocenění prací nezávislou porotou

Fotografie z první komentované prohlídky dne 21.6.2023

Fotografie z první výstavy v TIC Litovel v červnu 2023

Fotografie z výstavy na náměstí v Litovli v září 2023

Fotografie z výstavy na dvoře VeDePky 30.9.2023

Fotografie z instalace ve sklepích VeDePky 30.9.2023

Fotografie z komentovaných prohlídek ke Dni Architektury
30. 9. 2023

Fotografie vernisáže a prezentací v areálu VéDePky 30. 9. 2023

Fotografie z koncertu kapely No Barriers na dvoře VéDePky
30. 9. 2023

Napsali o nás

image

Šance pro opuštěné pivovarské sklepy. Proměnu navrhnou studenti architektury

image

Výstava ukáže, jak by studenti architektury využili pivovarské sklepy v Litovli

image

Byty, kulturní prostory i náplavka. Budoucí architekti ukázali možnosti chátrajícího areálu v Litovli